Цветовая схема:
C C C C
Шрифт
Arial Times New Roman
Розмір шрифту
A A A
Кернинг
1 2 3
Изображения:
  • 16600, м. Ніжин, вул. Богуна 1
  • (04631) 2-35-42, (097) 871-88-60
  • [email protected]

У листопаді 2013 р. виходить друком четвертий випуск Науково-методичного вісника Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради

Збірник буде формуватися з наступних секцій: гуманітарні науки; природничо-математичні науки; соціально-психологічна та виховна робота. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТЕЙ: Редакційна колегія приймає до збірника наукові статті, які містять необхідні елементи: постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими та практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження та перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. Редакційна колегія приймає до збірника методичні розробки уроків, виховних годин, які містять усі вимоги, необхідні для відповідних матеріалів. 1. Матеріали подаються українською, англійською, німецькою або російською мовами в друкованому та електронному варіантах до 10 стор. 2. Формат аркуша А 4 (29 см х 21 см), орієнтація – книжна, тільки версії Word 2003, шрифт Times New Roman 14 пт, абзац – 1 см, міжрядковий інтервал 1,5 з розмірами полів: верхнє – 20 мм, ліве – 20 мм, праве – 20 мм, нижнє – 20 мм. 3. Назва статті друкується великими літерами по центру. 4. Під заголовком статті малими літерами – прізвище, ініціали автора, посада та місце роботи. Наприклад, ЕКСТРЕМАЛЬНІСТЬ РЕЖИМУ ОПАДІВ У НІЖИНІ У СВІТЛІ ЗМІН ГЛОБАЛЬНОГО Й РЕГІОНАЛЬНОГО КЛІМАТУ І.А. Іванов, учитель математики Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради 5. Список використаних джерел подається в алфавітному порядку під заголовком Список використаної літератури. 6. Посилання на джерела в тексті необхідно наводити у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідного джерела. Наприклад: [1, с. 237] або [2, с. 15; 3, с. 45; 5, с. 27]. 7. Значення фізичних величин подаються у Міжнародній системі СІ. 8. Малюнки і таблиці послідовно нумеруються арабськими літерами (Мал. 1, Таблиця 1). До кожного рисунка подається короткий підпис, а до таблиці – заголовок. 9. Формули в статті подаються тільки в електронному варіанті й набираються через стандартний редактор формул Microsoft Equation, що входить до складу Microsoft Word. Нумерація формул подається в круглих дужках. Нумеруються тільки ті формули, на які в статті є посилання. 10. За достовірність фактів, цитат, власних імен, географічних назв та інших відомостей відповідають автори публікації. 11. На окремому аркуші подаються відомості про автора: прізвище, ім’я, по батькові, посада та місце роботи, домашня та електронна адреси, номер телефону (домашній, мобільний). Стаття до друку подається на диску (або на електронну адресу [email protected], [email protected]) та надрукованою українською, англійською, німецькою або російською мовою на папері формату А4 через 1,5 інтервал, шрифт – 14-й кегель (обсяг статті – 6–10 сторінок) на адресу: вул. Богуна 1/1, м. Ніжин, Чернігівська область. ВАЖЛИВО!!! Вартість публікації становить 10 гривень за сторінку (повну та неповну). Публікація сторінки з чорно-білим малюнком (таблиці, схеми, графіки) становить – 15 гривень. Якщо автор бажає отримати авторський примірник поштою, він має сплатити додатково 25 гривень за поштові послуги. Термін подачі статей – до 18 жовтня 2013 р. Детальну інформацію можна отримати за тел.: 0688139697 – Сліпак Світлана Михайлівна (заступник директора з навчально-виховної роботи Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради)