Цветовая схема:
C C C C
Шрифт
Arial Times New Roman
Розмір шрифту
A A A
Кернинг
1 2 3
Изображения:
  • 16600, м. Ніжин, вул. Богуна 1
  • (04631) 2-35-42, (097) 871-88-60
  • [email protected]

Вступнику

Порядок зарахування до ліцею

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1.                  Порядок зарахування до Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради (далі – Порядок зарахування) складений відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затверджений наказом МОНУ від 16.04.2018 № 367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти», Закону України від 01.06.2010 № 2297-6 «Про захист персональних даних», наказу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини від 08.01.2014 № 1/0214 «Про затвердження документів у сфері захисту персональних даних», Статуту ліцею, рішення спільного засідання педагогічної ради та Ради ліцею (протокол від 13.01.2020 № 1), педагогічної ради (протокол від 23.01.2020 №1)

2.                  Цей Порядок зарахування визначає механізм зарахування вступників до Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради (далі – Ліцей) у 2020 році для здобуття профільної середньої освіти за денною формою навчання.

3.                Порядок зарахування, види, форму проведення, кількість конкурсних випробувань (але не більше двох), перелік питань із навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування, схвалюються педагогічною радою Ліцею та затверджуються директором.

4.                До 10 класу Ліцею зараховуються випускники 9-х класів закладів освіти Чернігівської області, які виявили бажання та можуть за станом здоров’я навчатися у Ліцеї, і мають направлення відділу освіти райдержадміністрації, органу місцевого самоврядування або погодження Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації (не менше 70 % кількості учнів, які є жителями населених пунктів, розташованих на території області (крім населеного пункту, де розташований Ліцей)).

5.                Зарахування до Ліцею здійснюється відповідно до наказу по ліцею, що видається на підставі заяв про зарахування або за результатами конкурсних випробувань, які здійснюються на безоплатній основі.

Наказ про зарахування видається не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів конкурсу або прийняття відповідного рішення апеляційною комісією.

Після видання наказу про зарахування за наявності вільних місць зарахування відбувається у порядку надходження заяв. Інформація про наявність вільних місць оприлюднюється на веб-сайті Ліцею впродовж двох робочих днів із дня прийняття відповідного рішення.

Вступники, які беруть участь у конкурсах, що проводяться різними закладами освіти, і рекомендовані до зарахування, зараховуються до Ліцею, якщо надали оригінал документа про освіту та інші визначені цим Порядком документи впродовж п’яти робочих днів після оголошення результатів конкурсу.

6.                Конкурс проводиться у разі, якщо кількість поданих заяв про зарахування перевищує загальну кількість місць у класі (класах) Ліцею з урахуванням нормативу наповнюваності класів, визначеного Законом України «Про загальну середню освіту».

Порядок зарахування, зразки завдань конкурсних випробувань та критерії оцінювання оприлюднюються на інформаційному стенді та на веб-сайті закладу не пізніше, ніж за два місяці до початку проведення конкурсних випробувань.

7.                 Для проведення конкурсу створюється конкурсна комісія, для оцінювання результатів конкурсних випробувань – предметні комісії за кожним із предметів. Склад конкурсної і предметних комісій затверджується директором Ліцею. Конкурсна комісія визначає прохідний бал (у разі рівної кількості балів перевага надається вступникам, які мають дипломи, грамоти інші документи, які підтверджують їх здібності з обраного профілю, чи вищий середній бал документа про освіту).

8.                 Вступники до Ліцею проходять конкурсні випробування згідно з обраним профілем: 

–       англійська мова (письмовий екзамен) – до класу іноземної філології;

–       українська мова (письмовий екзамен) – до класу української філології;

–       математика (письмовий екзамен) – до математичного класу.

Критерії оцінювання конкурсних випробувань та перелік питань із навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування, додаються (додатки 1-6).

Конкурсні випробування спрямовані виключно на перевірку результатів навчання, визначених державними стандартами початкової та базової середньої освіти.

Конкурс є публічним заходом, що відбувається з дотриманням принципів академічної доброчесності, прозорості, відкритості, справедливості, чесності, об’єктивності, рівності та неупередженості.

9.                До початку та впродовж навчального року для зарахування до 10-11 класів Ліцею за наявності вільних місць додаткові конкурсні випробування проводяться на загальних засадах (у тому самому порядку і за аналогічними завданнями, що й основні).

 

2. ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ, ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

 10.               Заяви про зарахування до Ліцею подаються із 10 квітня до 15 червня 2020 року з 9:00 до 16:00, каб. №33.

11.            Батьки вступника, інші його законні представники (чи повнолітня особа, яка має намір здобувати освіту), подають особисто (із пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника) заяву про зарахування, до якої додаються:

-     направлення відділу освіти райдержадміністрації, органу місцевого самоврядування (погодження Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації);

-     6 фотокарток розміром 3x4 см;

-     оригінал або копія відповідного документа про освіту (за наявності);

-     оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089;

-     оригінал або копія довідки про щеплення;

-     копія документа, що посвідчує особу здобувача освіти;

-     копія картки платника податків.

Копії завіряються у Ліцеї за умови пред’явлення оригіналу відповідного документа.

У випадку подання копій документів, передбачених цим пунктом, оригінали подаються до видання наказу про зарахування (крім свідоцтва про народження або документа, що посвідчує особу здобувача освіти).

Адміністрація Ліцею залишає за собою право отримувати від вступників інші документи, які підтверджують їх статус та право бути зарахованими на особливих умовах (пункт 17-18 Порядку зарахування), документи, які підтверджують їх здібності з обраного профілю.

Для захисту інтересів дітей з особливими освітніми потребами мають здійснюватися заходи щодо забезпечення розумного пристосування при проведенні конкурсу. Для здійснення попередньої організаційно-технічної підготовки таких заходів у заяві мають бути зазначені особливі освітні потреби дитини.

12.            Вступники або один з їх батьків, які мають довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, довідку про звернення за захистом в Україні, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист, та які не мають свідоцтва про народження та/або документа про освіту, зараховуються до Ліцею без подання зазначених документів згідно з цим Порядком зарахування.

У разі відсутності свідоцтва про народження для сприяння в його оформленні директор ліцею невідкладно інформує орган опіки і піклування за місцем проживання вступника чи  місцезнаходженням закладу освіти.

У випадку відсутності документа про освіту для визначення класу, до якого має бути зарахований вступник, результати попереднього навчання можуть бути встановлені відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 10.07.2019 року № 955 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016 року № 8».

13.            Конкурс оголошується, якщо станом на 16.00 год. 15 червня кількість поданих заяв про зарахування перевищує кількість місць у класі (класах) – 30.

14.            Рішення про проведення конкурсу оприлюднюється на інформаційному стенді та веб-сайті Ліцею не пізніше 16 червня із зазначенням часу і дати проведення конкурсних випробувань – 9:00 год. 17 червня та місця проведення згідно з розкладом.

15.            Вступники, батьки чи інші законні представники, під час конкурсних випробувань забезпечуються гуртожитком у встановленому порядку.

16.            Вступники, які не з’явилися на конкурсні випробування з поважних причин (хвороба, смерть близьких, стихійне лихо тощо), подають відповідну довідку, на підставі якої їм надається право участі в додаткових вступних випробуваннях, терміни проведення яких визначає конкурсна комісія. Для вступників, які без поважних причин не з’явилися на конкурсні випробування, додаткове вступне випробування не проводиться.

17.            За результатами конкурсних випробувань право бути зарахованими на особливих умовах мають діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з інвалідністю, діти, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС. Конкурсна комісія рекомендує їх до зарахування за умови успішного складання вступних випробувань (якщо вступники набрали 1/3 максимальної кількості балів: 4 із 12).

18.            Учасники міжнародних олімпіад, призери та учасники ІІІ етапу Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика та Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, призери І етапу та учасники II, ІІІ етапів конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАНУ, призери ІІ та учасники ІІІ, ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, призери Всеукраїнських учнівських Інтернет-олімпіад поточного року, вступники, які мають документ про освіту державного зразка з відзнакою, звільняються від конкурсного випробування із предмету, який є профільним для обраного класу. До протоколу виставляється максимальна кількість балів (12). 

19.            До аудиторій, визначених для складання конкурсних випробувань, допускаються лише вступники, члени предметної комісії та уповноважені представники Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації.

20.            Не пізніше ніж за 15 хвилин до початку конкурсних випробувань вступники особисто отримують у секретаря конкурсної комісії екзаменаційні листи та займають місця в аудиторіях, визначених для складання конкурсного випробування. Відлік часу для виконання завдань визначається з моменту закінчення роз'яснення членом предметної комісії порядку проведення випробування. Час для виконання завдань визначений у додатках 1-3 Порядку зарахування.

21.            Письмові роботи перевіряються членами предметної комісії лише після їх кодування головою предметної комісії. Перевірена письмова робота повинна містити підпис учителя, який перевіряв, та кількість набраних балів. 

22.            Результати конкурсного випробування оформляються у вигляді протоколу предметної комісії, який підписується всіма членами предметної комісії. Результати письмового випробування оголошуються не пізніше ніж через три робочі дні після його проведення.

23.            Списки учасників конкурсу із виставленими балами оприлюднюються у приміщенні Ліцею (каб.33).

24.            Письмові роботи учасників конкурсу, а також результати конкурсних випробувань, оформлені у вигляді протоколів відповідної комісії, зберігаються у Ліцеї не менше одного року. Місце їх зберігання визначає директор ліцею.

 

3. ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯД АПЕЛЯЦІЇ, АПЕЛЯЦІЙНІ КОМІСІЇ

 25.           Учасник конкурсу (один із батьків чи інший законний представник), який не згоден із рішенням конкурсної комісії, може звернутися з апеляційною скаргою до Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, протягом двох робочих днів після оголошення результатів конкурсу. Апеляційна комісія Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації розглядає апеляційну скаргу впродовж трьох робочих днів із дня її надходження та ухвалює обґрунтоване рішення. Проведення будь-яких додаткових конкурсних випробувань під час розгляду апеляційної скарги забороняється.

26.           Апеляційна комісія має право:

1) залишити рішення конкурсної комісії без змін;

2) змінити чи анулювати результати оцінювання учасника (учасників);

3) визнати результати конкурсу недійсними.

У випадку визнання результатів конкурсу недійсними Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації організовує конкурс повторно.