Цветовая схема:
C C C C
Шрифт
Arial Times New Roman
Розмір шрифту
A A A
Кернинг
1 2 3
Изображения:
  • 16600, м. Ніжин, вул. Богуна 1
  • (04631) 2-35-42, (097) 871-88-60
  • [email protected]

ЗАПРОШУЄМО

13 Жовтня 2020 09:10

Кількість переглядів: 266

ЗАПРОШУЄМО

Вас узяти участь у роботі

ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції

на тему:

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ І ПРАВА: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ ДИСКУРС»,

яка відбудеться 04 грудня 2020 року

(м. Ніжин, вул. Богуна, 1; вул. Графська, 2).

Метою конференції є обговорення історико-правових закономірностей виникнення та тенденцій розвитку держави і права.

До участі в конференції запрошуються науковці, викладачі, аспіранти, вчителі, студенти та здобувачі освіти, а також всі, хто цікавиться проблемами історії держави та права.

Пропонуються наступні тематичні напрямки конференції:

·                     Становлення та розвиток держави і права в Україні: національна традиція та міжнародна практика

·                     Людина, громада, суспільство в українському правовому полі

 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Форма проведення конференції: очна, заочна.

Необхідна інформація:

Для участі в конференції необхідно не пізніше 25 листопада 2020 року надіслати (подати) до Оргкомітету:

·                     заявку (зразок заявки додається);

·                     тези доповіді (загальний обсяг 3–5 сторінок);

·                     електронний варіант заявки, тез доповіді надаються електронною поштою за адресою: [email protected]ukr.net (або [email protected]) з поміткою «на конференцію».

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

·                     Обсяг – до 5 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word у вигляді файла з розширенням *.doc; шрифт – Times New Roman, розмір – 14, 1,5 міжрядковий інтервал; абз. відступ – 10 мм; поля – 20 мм.

Послідовність викладу матеріалів конференції:

Ø    назва доповіді (великими літерами, шрифт напівжирний, вирівнювання по центру);

Ø    прізвище та ініціали автора (шрифт – напівжирний, курсив), науковий ступінь, учене звання, (шрифт – курсив, вирівнювання – праворуч);

Ø    посада, місце роботи (навчання) (шрифт – курсив, вирівнювання – праворуч);

Ø    текст доповіді (вирівнювання по ширині, відступ абзацу 1,0 см);

Ø    посилання у тексті оформляються у квадратних дужках – [1, с. 5], де перше число позначає порядковий номер у списку використаних джерел, друге – номер сторінки;

Ø    список використаної літератури розміщується наприкінці тексту під заголовком «Список використаних джерел:» і оформлюється за стандартами бібліографічного опису (див.: стандарт «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис» ДСТУ 7.1:2006 та Форму 23, затверджену наказом ВАК України від 29 травня 2007 року № 342).

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ …

 

Карпенко І.А., студент І курсу історико-юридичного факультету

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя

Науковий керівник: Іваненко А.І., к.ю.н., доцент кафедри політології та права Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя

 

У сучасній юридичній науці намітилася тенденція до пошуку … [].

 

Список використаних джерел:

1. Теорія держави і права: Академічний курс: підруч. / За ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 688 с.

 

Тези доповідей, які не відповідають вимогам, надіслані пізніше вказаного терміну, оргкомітетом не розглядаються та не публікуються.

Учаснику конференції необхідно враховувати наступне:

ü    Планується очна та заочна/онлайн форми участі в конференції.

ü    Заочна участь у конференції є безкоштовною (з наданням збірника матеріалів конференції у форматі pdf на електронні адреси авторів).

ü    Проживання та харчування за власний рахунок учасника конференції або відряджуючої сторони. Про особистий приїзд варто повідомити до 25 листопада 2020 року за телефоном: +380688139697 (Сліпак Світлана Михайлівна).

ü     учасникам конференції буде надана можливість презентувати окремі положення власної доповіді за допомогою комп’ютерної техніки;

ü    оргкомітет залишає за собою право рецензування та відхилення текстів тез доповідей без повернення авторові.

Координати оргкомітету:

Адреса: Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, м. Ніжин, вул. Графська, 2.

Ніжинський обласний педагогічний ліцей Чернігівської обласної ради, м. Ніжин, вул. Богуна, 1.

E-mail: : [email protected]ukr.net[email protected]

ЗРАЗОК ЗАЯВКИ

Заявка

на участь у ІV Всеукраїнській науково-практичній конференції

 «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ І ПРАВА: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ ДИСКУРС»

Прізвище__________________________________________________________

Ім’я, по батькові учасника ____________________________________________

Місце роботи, навчання______________________________________________

Науковий керівник: ПІБ, посада та місце роботи (повна назва організації)______________________________________________________________

Телефони для контактів______________________________________________

E-mail_____________________________________________________________

Тема доповіді_____________________________________________________

Секція_____________________________________________________________