Цветовая схема:
C C C C
Шрифт
Arial Times New Roman
Розмір шрифту
A A A
Кернинг
1 2 3
Изображения:
  • 16600, м. Ніжин, вул. Богуна 1
  • (04631) 2-35-42, (097) 871-88-60
  • [email protected]

ДО 20 жовтня 2016 РОКУ приймаються матеріали до "НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ВІСНИКА НІЖИНСЬКОГО ОБЛАСНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ЛІЦЕЮ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТЕЙ: Редакційна колегія приймає до збірника наукові статті, які містять необхідні елементи: постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими та практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження та перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. Редакційна колегія приймає до збірника методичні розробки уроків, виховних годин, які містять усі вимоги,необхідні для відповідних матеріалів. 1. Матеріали подаються українською, англійською, німецькою або російською мовами в друкованому та електронному варіантах до 10 стор. 2. Формат аркуша А 4 (29 см х 21 см), орієнтація – книжна, тільки версії Word 2003,шрифт TimesNewRoman 14 пт, абзац – 1,25 см, міжрядковий інтервал 1,5 з розмірами полів: верхнє – 20 мм, ліве – 20 мм, праве – 20 мм, нижнє – 20 мм. 3. Назва статті друкується великими літерами по центру. 4. Під заголовком статті малими літерами – прізвище, ініціали автора, посада та місце роботи. 5. Нумерація сторінок не виставляється. Стаття до друку подається на диску (або на електронну адресу [email protected], [email protected]) та надрукованою українською, англійською, німецькою або російською мовою на папері формату А4 через 1,5 інтервал, шрифт – 14-й кегель (обсяг статті – 6–15 сторінок) на адресу: вул. Богуна 1, кабінет №17, м. Ніжин,Чернігівська область. Оплата за друк здійснюється через Благодійний фонд «Ніжен» код ЄДРПОУ: 26226820 Поточний рахунок: 26002000037078 Банк: ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300 023 із поміткою за друк у Віснику та вказати своє ПІБ *Додаткова інформація: гонорар за публікацію не сплачується; матеріали підлягають внутрішньому рецензуванню, яке здійснюється членами редакційної колегії та фахівці відповідної галузі; редакція залишає за собою право на редагування і відхилення статей; автор статті відповідає за правильність і достовірність викладеного матеріалу, належність останнього йому особисто, точність викладених у роботі фактів (даних) та якість перекладу цитат з іномовних джерел (за наявності). Передрук опублікованих матеріалів збірника здійснюється тільки з дозволу автора і редакції.