Новини

04.02.2019


До 20 жовтня та до 20 лютого кожного року приймаються наукові статті, методичні розробки уроків науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів та вчителів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, професійно-технічних училищ тощо. Збірник буде формуватися з наступних секцій: гуманітарні науки; природничо-математичні наук; соціально-психологічна та виховна робота.


ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАЧІ РУКОПИСІВ СТАТЕЙ ДО «НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ВІСНИКА

НІЖИНСЬКОГО ОБЛАСНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ЛІЦЕЮ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»

 

До друку приймаються наукові статті, методичні розробки уроків науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів та вчителів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, професійно-технічних училищ тощо.

Збірник буде формуватися з наступних секцій: гуманітарні науки; природничо-математичні наук; соціально-психологічна та виховна робота.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТЕЙ:

Редакційна колегія приймає до збірника наукові статті, які містять необхідні елементи:

постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими та практичними завданнями;

аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор;

формулювання цілей статті (постановка завдання);

виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

висновки з даного дослідження та перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.

Редакційна колегія приймає до збірника методичні розробки уроків, виховних годин, які містять усі вимоги,необхідні для відповідних матеріалів.

1.                  Матеріали подаються українською, англійською, німецькою або російською мовами в друкованому та електронному варіантах до 10 стор.

2.                  Формат аркуша А 4 (29 см х 21 см), орієнтація – книжна, тільки версії Word 2003,шрифт TimesNewRoman 14 пт, абзац – 1,25 см, міжрядковий інтервал 1,5 з розмірами полів: верхнє – 20 мм, ліве – 20 мм, праве – 20 мм, нижнє – 20 мм.

3.                  Назва статті друкується великими літерами по центру.

4.                  Під заголовком статті малими літерами – прізвище, ініціали автора, посада та місце роботи.

5.                  Нумерація сторінок не виставляється.

 

Стаття до друку подається в паперовому та електронному вигляді на диску (або на електронну адресу kobzars@meta.ua, oksanadud@ukr.net) українською, англійською, німецькою або російською мовою на папері формату А4 через 1,5 інтервал, шрифт – 14-й кегель (обсяг статті – 6–15 сторінок) на адресу: вул. Богуна 1, кабінет № 17, м. Ніжин,Чернігівська область.

Оплата за друк здійснюється через Благодійний фонд «Ніжен»

код ЄДРПОУ: 26226820

Розрахунковий рахунок: 26005051416604

Банк: АТ КБ "ПРИВАТ БАНК",

МФО 353586

із поміткою за друк у Віснику та вказати своє ПІБ

 

*Додаткова інформація: гонорар за публікацію не сплачується; матеріали підлягають внутрішньому рецензуванню, яке здійснюється членами редакційної колегії та фахівці відповідної галузі; редакція залишає за собою право на редагування і відхилення статей; автор статті відповідає за правильність і достовірність викладеного матеріалу, належність останнього йому особисто, точність викладених у роботі фактів (даних) та якість перекладу цитат з іномовних джерел (за наявності). Передрук опублікованих матеріалів збірника здійснюється тільки з дозволу автора і редакції.

Кращі учні

Швидка Карина

ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН України, диплом ІІІ ступеня, науковий керівник Ю.І. Бондаренко

Гайдук Анастасія

ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН України, диплом ІІ ступеня, науковий керівник Ю.І. Бондаренко

Домме Ангеліна

ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН України, диплом І ступеня, науковий керівник Н.І. Бойко

Міністерство освіти і науки України

Педагогічна  преса

Національна дитяча гаряча лінія