Правила прийому до ліцею
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Правила прийому до Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради (далі - Правила прийому) складені відповідно до Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 №389, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого Постановою КМУ від 27.08.2010 № 778, Закону України від 01.06.2010 № 2297- VІ «Про захист персональних даних», наказу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини від 08.01.2014 № 1/0214 «Про затвердження документів у сфері захисту персональних даних» та Статуту ліцею і схвалені на спільному засіданні педагогічної ради та Ради ліцею від 25.01.2018 № 1. 
2. Правила прийому визначають порядок організації конкурсного приймання учнів до Ніжинського обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради (далі - Ліцей), порядок проведення вступних випробувань та порядок зарахування до Ліцею. 
3. Ліцей забезпечує здобуття учнями повної загальної середньої освіти і здійснює їх допрофесійну підготовку. Випускники Ліцею отримують документ про освіту державного зразка.
4. На перший курс Ліцею приймаються громадяни України, які мають відповідний документ про освіту державного зразка, надали відповідний перелік документів, згідно із даними Правилами прийому, й успішно пройшли вступні випробування в Ліцеї.
5. До Ліцею зараховуються випускники 9-х класів закладів освіти Чернігівської області, які виявили бажання та можуть за станом здоров’я навчатися у Ліцеї, і мають направлення відділу освіти райдержадміністрації, органу місцевого самоврядування або погодження Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації (не менше 70% кількості учнів, які є жителями населених пунктів, розташованих на території області (крім населеного пункту, де розташований заклад)). 
6. Прийом до Ліцею проводиться за результатами вступних випробувань, які здійснюються на безоплатній основі. Вступні випробування проводяться у формі співбесіди та екзамену. Прохідний бал вступних випробувань визначається приймальною комісією. Критерії оцінювання вступних випробувань додаються (Додатки 1-7).
7. Вступники проходять у письмовій формі такі вступні випробування: 
7.1. співбесіда (опитувальник самооцінки схильностей до різних типів професіональної діяльності) – усі вступники;
7.2. екзамени:
- українська мова (диктант) – усі вступники;
- англійська або німецька мова – за вибором вступника до класу іноземної філології;
- українська література або історія України – за вибором вступника до класу української філології;
- фізика або математика – за вибором вступника до фізико-математичного класу.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНКУРСУ ТА ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

8. Директор Ліцею безпосередньо здійснює контроль за роботою приймальної комісії.
9. Адміністрація ліцею:
- доводить до відома вступників Правила прийому до ліцею не пізніше, ніж за два місяці до початку роботи приймальної комісії; 
- забезпечує виконання плану роботу закладу з організації Вступної кампанії.
10. Організацію прийому до Ліцею здійснює приймальна комісія, склад якої та порядок роботи затверджуються наказом директора за погодженням із Радою ліцею. Повноваження членів приймальної комісії зберігаються до затвердження нового складу комісії. Головою приймальної комісії є директор ліцею або його заступник. 
11. На приймальну комісію покладається:
- ознайомлення вступників, батьків, осіб, що їх заміняють, із Правилами прийому до ліцею;
- вирішення питань, пов’язаних із прийомом до Ліцею;
- прийом, розгляд та формування комплекту документів вступників, надання батькам, особам, що їх замінюють, розписки про отримані документи;
- надання повідомлення про права у сфері захисту персональних даних;
- підготовка протоколів засідань приймальної комісії;
- оформлення книги реєстрації вступників;
- визначення порядку проведення вступних випробувань;
- визначення прохідного балу;
- подання звіту про наявність вступників по категоріях. 
12. Прийом документів до Ліцею проводиться із 18 червня по 27 червня включно, вихідний – 24 червня. Вступні випробування – із 02 липня, початок вступних випробувань - згідно з графіком: 02 липня 9.00 - співбесіда; 02 липня 10.30 - українська мова, 03 липня – іноземні мови (англійська або німецька); 04 липня – українська література або історія України; 05 липня – математика або фізика. Розклад вступних випробувань доводиться до відома вступників під час прийому документів.
13. Вступники до ліцею, подають особисто такі документи:
- заяву на ім'я голови приймальної комісії ліцею про допуск до вступних випробувань із зазначенням предметів, обраних для складання письмових екзаменів (для неповнолітніх заяви батьків або осіб, які їх замінюють);
- направлення відділу освіти райдержадміністрації, органу місцевого самоврядування (погодження Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації);
- документ про освіту державного зразка;
- медичну довідку за формою 086-о(086-1/о) та довідку про щеплення (оригінали);
- 6 фотокарток розміром 3x4 см;
- свідоцтво про народження (копія);
- ідентифікаційний номер (копія).
Копії документів завіряються секретарем приймальної комісії. Адміністрація Ліцею залишає за собою право отримувати від вступників інші документи, які підтверджують їх статус та право вступу на особливих умовах (пункт 17-18 Правил). 
Якщо учні не можуть надати необхідні документи з незалежних від них обставин (навчання у закладах освіти на тимчасово окупованій території України, в окремих населених пунктах Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, тощо) вони можуть бути зарахованими до навчального закладу з подальшим відновленням документів про освіту в установленому порядку.
14. Вступники, батьки чи їх законні представники, під час вступних випробувань забезпечуються гуртожитком у встановленому порядку.
15. Для проведення вступних випробувань із кожного предмета створюються предметні комісії, склад яких затверджується наказом директора ліцею. Члени предметної комісії є членами приймальної комісії. 
16. Вступники, які не з’явилися на вступне випробування з поважних причин (хвороба, смерть близьких, стихійне лихо тощо), подають відповідну довідку, на підставі якої їм надається право участі в додаткових вступних випробуваннях, терміни проведення яких визначає приймальна комісія. Для вступників, які без поважних причин не з’явилися на вступне випробування, додаткове вступне випробування не проводиться.
17. Особливі умови при вступі мають діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з інвалідністю, діти, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС. Приймальна комісія рекомендує їх до зарахування за умови успішного складання вступних випробувань (якщо учні набрали 1/3 максимальної кількості балів: 4 із 12).
18. Учасники міжнародних олімпіад, призери та учасники ІІІ етапу Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика та Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, призери І етапу та учасники II, ІІІ етапів конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАНУ, призери ІІ та учасники ІІІ, ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, призери Всеукраїнських учнівських Інтернет - олімпіад поточного року звільняються від письмового екзамену із предмету, який є профільним для обраного напряму. Вступники, які мають документ про освіту державного зразка з відзнакою, звільняються від одного письмового екзамену (на вибір вступника). До протоколу виставляється максимальна кількість балів (12). 
19. Співбесіду проходять усі вступники без виключення. Порядок проведення співбесіди визначається приймальною комісією. Результати співбесіди заносяться до протоколу і оголошуються в день її проведення. 
20. Завдання для вступних випробувань, зміст яких відповідає навчальним програмам 9-го класу, розробляються предметними кафедрами НДУ імені Миколи Гоголя (згідно з Угодою про співпрацю) і затверджуються головою приймальної комісії та погоджуються з Управлінням освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації не пізніше ніж за місяць до початку вступних випробувань.
21. До аудиторій, визначених для складання вступних випробувань, допускаються лише вступники, члени приймальної комісії, та особи, що прибули для перевірки й контролю ходу прийому до Ліцею з Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації.
22. Не пізніше ніж за 15 хвилин до початку вступних випробувань вступники особисто отримують в приймальній комісії екзаменаційні листи та займають місця в аудиторіях, визначених для складання вступного випробування. Відлік часу для виконання завдань визначається з моменту закінчення роз'яснення членом предметної комісії порядку проведення випробування. Час для виконання завдань визначений у Додатках до Правил прийому.
23. Письмові роботи перевіряються членами предметної комісії лише після їх кодування головою предметної комісії (заступником голови). Перевірена письмова робота повинна містити підпис учителя, який перевіряв, та кількість набраних балів чи умовні позначки після перевірки співбесіди.
24. Результати вступних випробувань оформляються у вигляді протоколу предметної комісії, підписуються всіма членами предметної комісії. Результати екзамену оголошуються не пізніше, ніж через три дні після його проведення. 
25. Письмові роботи вступників зберігаються в закладі не менше року. Місце їх зберігання визначає директор ліцею.
26. За наявності вільних місць оголошується додатковий прийом документів.
Додаткові вступні випробування організовуються таким чином, щоб зарахування вступників відбулось не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року.
27. Додаткове конкурсне приймання може як виняток відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основне. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів. 

3. ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ ДО ЛІЦЕЮ ТА ПРОЦЕДУРА ОСКАРЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

28. Приймальна комісія приймає рішення щодо зарахування учасників конкурсу до Ліцею. У разі рівної кількості балів перевага при зарахуванні надається учням, які мають копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують їх здібності з обраного профілю, чи вищий середній бал документа про освіту.
29. Вступники зараховуються до Ліцею наказом директора ліцею на підставі рішення приймальної комісії. Зарахування учнів проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу. Оригінал документа про освіту (інші відповідні документи) вступник повинен надати не пізніше, ніж протягом 5 днів після закінчення конкурсу в Ліцеї. 
30. У разі незгоди з результатами вступних випробувань учні, батьки, особи, які їх замінюють, можуть звернутися до голови приймальної комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом п’яти робочих днів після оголошення результатів вступних випробувань і розглядається протягом трьох днів із дня її подання. Чисельність та склад апеляційної комісії затверджується наказом директора ліцею за погодженням з Управлінням освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється. Якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, яке створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточне.
31. Особи, які не приступили до занять без поважних причин протягом 10-ти днів після початку навчального року, відраховуються з Ліцею. На звільнені місця можуть зараховуватися особи, які не пройшли за конкурсом, або можуть проводитися додаткові вступні випробування. 


Додаток 1: Критерії оцінювання вступних випробувань з української мови

Додаток 2: Критерії оцінювання вступних випробувань з іноземної мови

Додаток 3: Критерії оцінювання вступних випробувань з української літератури 

Додаток 4: Критерії оцінювання вступних випробувань з історії України

Додаток 5: Критерії оцінювання вступних випробувань із математики

Додаток 6: Критерії оцінювання вступних випробувань з фізики

Додаток 7: Критерії оцінювання співбесіди

Кращі учні

Гребеник Ольга

Перемоги: ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з Історії, диплом ІІІ ступеня, вчикель Рябцева О.М. Перемоги: ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства, диплом ІІ ступеня, вчитель Дудченко О.С.

Крупка Юлія

ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії, диплом ІІ ступеня, вчитель географії О.О.Афоніна  

Глухенька Вікторія

ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН України, диплом ІІІ ступеня, науковий керівник О.С.Дудченко

Міністерство освіти і науки України

Педагогічна  преса

Національна дитяча гаряча лінія